۳۸۰۱ مناقصه – شركت فاضلاب تهران – خرید، حمل، راه‌اندازی، یک دستگاه هیدروپمپ ۴ اینچ

     آگهي تجدید فراخوان مناقصه‌عمومی (به همراه ارزیابی‌کیفی) شركت فاضلاب تهران در نظر دارد تجدید مناقصه‌عمومی به شرح زیر را از محل اعتبارات جاری و با رعايت آئین‌نامه معاملات شرکت‌های آب و فاضلاب از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir برگزار نماید. نشاني دستگاه مناقصه‌گزار: تهران،‌ خيابان شهيد بهشتي،‌خيابان انديشه، نبش انديشه […]

     آگهي تجدید فراخوان مناقصه‌عمومی (به همراه ارزیابی‌کیفی)

شركت فاضلاب تهران در نظر دارد تجدید مناقصه‌عمومی به شرح زیر را از محل اعتبارات جاری و با رعايت آئین‌نامه معاملات شرکت‌های آب و فاضلاب از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir برگزار نماید.

  1. نشاني دستگاه مناقصه‌گزار: تهران،‌ خيابان شهيد بهشتي،‌خيابان انديشه، نبش انديشه ششم، تلفن: ۸۸۴۳۵۹۶۱-۰۲۱ و فکس: ۸۸۴۰۹۱۹۴-۰۲۱
  2. مهلت‌های زمانی:

دريافت اسناد مناقصه: تا ساعت ۱۸:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۰/۰۳/۱۴۰۲

مهلت تحويل و بارگذاری پیشنهادات: تا ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۲۴/۰۳/۱۴۰۲

تاریخ گشایش پاکات: ساعت ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۲۴/۰۳/۱۴۰۲ خواهد بود.

 

نام مناقصه نوع مناقصه مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال) شماره مناقصه در سامانه ستاد
خرید، حمل، راه‌اندازی، یک دستگاه هیدروپمپ ۴ اینچ لجنکش فاضلابی به همراه کلیه متعلقات مربوطه متکی بر تولید داخلی یک مرحله‌ای ۱٫۰۶۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰۲۰۰۵۴۲۰۰۰۰۰۱۳

 

((به پیشنهادات فاقد مهر و امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد))