۳۸۰۳ مناقصه – مخابرات منطقه آذربايجان شرقي – خرید ۱۵ دستگاه

  شركت مخـابرات ايران منطقه آذربايجـان شرقي در نظر دارد نسبت به خرید ۱۵ دستگاه  شلف C300 با کارت‌های مربوطه برای نصب تجهیزات ADSL در مراکز از طريـق   مناقصه اقدام نمايد. متقاضيان می‌توانند جهت دريافت آگهي مناقصه به سايت شركت مخابرات ايران منطقه    آذربایجان شرقی به آدرس اینترنتی http://ea.tci.ir مراجعه نمايند. مديريت پشتيباني […]

  شركت مخـابرات ايران منطقه آذربايجـان شرقي در نظر دارد نسبت به خرید ۱۵ دستگاه

 شلف C300 با کارت‌های مربوطه برای نصب تجهیزات ADSL در مراکز از طريـق

  مناقصه اقدام نمايد.

متقاضيان می‌توانند جهت دريافت آگهي مناقصه به سايت شركت مخابرات ايران منطقه

   آذربایجان شرقی به آدرس اینترنتی http://ea.tci.ir مراجعه نمايند.

مديريت پشتيباني و تداركات مخابرات منطقه آذربايجان شرقي