۳۸۰۹ مناقصه – سازمان غذا و دارو – خدمات عمومی سازمان غذا و دارو

شناسه: ۱۵۰۶۰۶۵ -م الف: ۸۸۵ آگهـی مناقصه‌عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله‌ای جهت واگذاری انجام خدمات عمومی سازمان غذا و دارو در سال ۱۴۰۲ (نوبت دوم) سازمان غذا و دارو به نشانی: تهران، خیابان انقلاب، خیابان فخر رازی، جنب خیابان وحید نظری در نظر دارد «منــاقصۀ عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله‌ای جهت […]

شناسه: ۱۵۰۶۰۶۵ -م الف: ۸۸۵

آگهـی مناقصه‌عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله‌ای جهت واگذاری انجام خدمات عمومی سازمان غذا و دارو در سال ۱۴۰۲ (نوبت دوم)

سازمان غذا و دارو به نشانی: تهران، خیابان انقلاب، خیابان فخر رازی، جنب خیابان وحید نظری در نظر دارد «منــاقصۀ عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله‌ای جهت واگذاری انجام خدمات عمومی سازمان غذا و دارو در سال ۱۴۰۲» به شمارۀ ۲۰۰۲۰۰۴۲۶۶۰۰۰۰۰۷ را از طــریق سامـــانۀ تدارکــات الکترونیکی دولت (ستاد) برگــزار نماید. کلیۀ مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائۀ پیشنهاد مناقصه‌گران و گشایش پاکت‌ها از طریق درگاه سامانۀ تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

  • تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانۀ تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد): ساعت ۰۸:۰۰ صبح روز سه‌شنبه مورخ ۱۶/۰۳/۱۴۰۲
  • مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانۀ تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد): تا ساعت ۱۶:۰۰ عصر روز سه‌شنبه مورخ ۲۳/۰۳/۱۴۰۲
  • مهلت زمانی ارائۀ پیشنهادات از طریق سامانۀ تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد): تا ساعت ۰۹:۰۰ صبح روز شنبه مورخ ۰۳/۰۴/۱۴۰۲
  • زمان گشایش پاکت ارزیابی‌کیفی از طریق سامانۀ تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد): ساعت ۱۱:۰۰ صبح روز شنبه مورخ ۰۳/۰۴/۱۴۰۲
  • مکان گشایش پاکت‌ها: سالن کنفرانس طبقۀ پنجم ساختمان شمارۀ ۵ به آدرس: تهران، خیابان توحید، نبش نیایش شرقی، جنب بانک ملی، ساختمان معاونت توسعۀ مدیریت و منابع سازمان غذا و دارو
  • شمارۀ تماس جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه: ۶۶۴۲۷۹۲۷ داخلی ۲۰۶
  • اطلاعات تماس سامانۀ ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: ۴۱۹۳۴-۰۲۱
  • دفتر ثبت‌نام: ۸۸۹۶۹۷۳۷-۰۲۱

سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار بوده و به پیشنهادهای مشروط و یا مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد. متقاضیان برای ثبت‌نام در پایگاه ملی مناقصات لازم است به آدرس اینترنتی آن پایگاه به نشانی (http://iets.mporg.ir) مراجعه نمایند.