۳۸۰۹ مزایده – شركت مخـابرات ايران منطقه آذربايجـان شرقي – تهاتر باطری اسقاط 

  آگهي مناقصه شماره ۵ /۱۴۰۲ ( یک مرحله ای )   شركت مخـابرات ايران منطقه آذربايجـان شرقي در نظر دارد نسبت به تهاتر باطری اسقاط در آمپر ساعت های مختلف موجود در انبار با باطری های نو از طريـق  مناقصه اقدام نمايد. متقاضيان مي توانند جهت دريافت آگهي مناقصه به سايت شركت مخابرات ايران […]

 

آگهي مناقصه شماره ۵ /۱۴۰۲ ( یک مرحله ای )

 

شركت مخـابرات ايران منطقه آذربايجـان شرقي در نظر دارد نسبت به تهاتر باطری اسقاط

در آمپر ساعت های مختلف موجود در انبار با باطری های نو از طريـق  مناقصه اقدام نمايد.

متقاضيان مي توانند جهت دريافت آگهي مناقصه به سايت شركت مخابرات ايران منطقه

آذربایجان شرقی به آدرس اینترنتی  http://ea.tci.ir  مراجعه نمايند.

 

مديريت پشتيباني و تداركات مخابرات منطقه آذربايجان شرقي