۳۸۱۰ مناقصه – شرکت سازه‌گستر سایپا – سرویس و نگهداری ۱۷ دستگاه لیفتراک

آگهی مناقصه ۱- مناقصه‌گزار: شرکت سازه‌گستر سایپا ۲- موضوع مناقصه: سرویس و نگهداری ۱۷ دستگاه لیفتراک شرکت سازه‌گستر سایپا. ۳– زمان ارائه اسناد و دريافت پيشنهادات: از زمان درج آگهي روز چهارشنبه مورخ ۱۷/ ۰۳/۱۴۰۲ تا پايان وقت اداري روز سه‌شنبه مورخ ۳۰/۰۳/۱۴۰۲٫ ۴- مبلغ تضمین: ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (صد و بیست میلیون ریال) به‌صورت ارائه […]

آگهی مناقصه

۱- مناقصه‌گزار: شرکت سازه‌گستر سایپا

۲- موضوع مناقصه: سرویس و نگهداری ۱۷ دستگاه لیفتراک شرکت سازه‌گستر سایپا.

۳– زمان ارائه اسناد و دريافت پيشنهادات: از زمان درج آگهي روز چهارشنبه مورخ ۱۷/ ۰۳/۱۴۰۲ تا پايان وقت اداري روز سه‌شنبه مورخ ۳۰/۰۳/۱۴۰۲٫

۴- مبلغ تضمین: ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (صد و بیست میلیون ریال) به‌صورت ارائه ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط

۵– محل دریافت اسناد : کیلومتر ۹ جاده مخصوص کرج، روبروی پارس‌خودرو، شرکت سازه‌گستر سایپا، طبقه همکف، امور ارتباطات

۶- هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

شماره تماس: ۴۸۹۱۲۲۸۹ خانم تکبیری