۳۸۱۰ مناقصه – شرکت سازه‌گستر سایپا – اجاره دو دستگاه لیفتراک ده تن با راننده

آگهی مناقصه ۱- مناقصه‌گزار: شرکت سازه‌گستر سایپا ۲- موضوع مناقصه: اجاره دو دستگاه لیفتراک ده تن با راننده. ۳– زمان ارائه اسناد و دريافت پيشنهادات: از زمان درج آگهي روز چهارشنبه مورخ ۱۷/۰۳/۱۴۰۲ تا پايان وقت اداري روز سه‌شنبه مورخ ۳۰/۰۳/۱۴۰۲٫ ۴- مبلغ تضمین: ۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (ششصد میلیون ریال) به‌صورت ارائه ضمانتنامه بانکی بدون قید […]

آگهی مناقصه

۱- مناقصه‌گزار: شرکت سازه‌گستر سایپا

۲- موضوع مناقصه: اجاره دو دستگاه لیفتراک ده تن با راننده.

۳– زمان ارائه اسناد و دريافت پيشنهادات: از زمان درج آگهي روز چهارشنبه مورخ ۱۷/۰۳/۱۴۰۲ تا پايان وقت اداري روز سه‌شنبه مورخ ۳۰/۰۳/۱۴۰۲٫

۴- مبلغ تضمین: ۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (ششصد میلیون ریال) به‌صورت ارائه ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط

۵– محل دریافت اسناد : کیلومتر ۹ جاده مخصوص کرج، روبروی پارس‌خودرو، شرکت سازه‌گستر سایپا، طبقه همکف، امور ارتباطات

۶- هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

شماره تماس: ۴۸۹۱۲۲۸۹ خانم تکبیری