معاون حمل‌ونقل وزیر راه‌وشهرسازی خبر داد تدوین برنامه ۵ ساله تحول ترانزیتی با همسایگان معاون حمل‌ونقل وزیر راه‌وشهرسازی، گفت: برنامه‌های جامع راهبردی- اجرایی پنج ساله تحول در مناسبات حمل‌ونقلی و ترانزیتی کشورمان با کشور‌های آسیای مرکزی وحوزه خلیج‌فارس و دریای عمان به‌زودی تهیه می‌شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، شهریار افندی‌زاده؛ افزود: با دستور وزیر راه‌وشهرسازی، برنامه‌های جامع راهبردی، از طریق گام‌های اجرایی مشخص و زودبازده به ابتکار وزارت راه‌وشهرسازی با همکاری تمام ذی‌نفعان، تهیه شده و مذاکرات دوجانبه برای نهایی‌سازی و امضای آن‌‌ها در چارچوب یادداشت‌های تفاهم در سطح وزرای ذی‌ربط حمل‌ونقلی با اولویت در دستور کار قرار می‌گیرد. معاون حمل‌ونقل وزیر راه‌وشهرسازی، همچنین از تدوین و مراحل نهایی‌سازی چند یادداشت تفاهم دوجانبه بین وزارت راه‌وشهرسازی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه‌های ذی‌ربط حمل‌ونقلی کشور‌های آسیای مرکزی خبر داد. وی خاطرنشان کرد: اسناد مذکور در برگیرنده راهبرد‌های اساسی و برنامه اجرایی به‌صورت گام به گام در افق پنج ساله آینده است و تحول در مناسبات حمل‌ونقل و ترانزیتی دوجانبه با کشور‌های هدف، شامل کشور‌های آسیای مرکزی و حوزه خلیج‌فارس و دریای عمان را رقم خواهد زد.

تدوین برنامه ۵ ساله تحول ترانزیتی با همسایگان

معاون حمل‌ونقل وزیر راه‌وشهرسازی، گفت: برنامه‌های جامع راهبردی- اجرایی پنج ساله تحول در مناسبات حمل‌ونقلی و ترانزیتی کشورمان با کشور‌های آسیای مرکزی وحوزه خلیج‌فارس و دریای عمان به‌زودی تهیه می‌شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، شهریار افندی‌زاده؛ افزود: با دستور وزیر راه‌وشهرسازی، برنامه‌های جامع راهبردی، از طریق گام‌های اجرایی مشخص و زودبازده به ابتکار وزارت راه‌وشهرسازی با […]

معاون حمل‌ونقل وزیر راه‌وشهرسازی، گفت: برنامه‌های جامع راهبردی- اجرایی پنج ساله تحول در مناسبات حمل‌ونقلی و ترانزیتی کشورمان با کشور‌های آسیای مرکزی وحوزه خلیج‌فارس و دریای عمان به‌زودی تهیه می‌شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، شهریار افندی‌زاده؛ افزود: با دستور وزیر راه‌وشهرسازی، برنامه‌های جامع راهبردی، از طریق گام‌های اجرایی مشخص و زودبازده به ابتکار وزارت راه‌وشهرسازی با همکاری تمام ذی‌نفعان، تهیه شده و مذاکرات دوجانبه برای نهایی‌سازی و امضای آن‌‌ها در چارچوب یادداشت‌های تفاهم در سطح وزرای ذی‌ربط حمل‌ونقلی با اولویت در دستور کار قرار می‌گیرد. معاون حمل‌ونقل وزیر راه‌وشهرسازی، همچنین از تدوین و مراحل نهایی‌سازی چند یادداشت تفاهم دوجانبه بین وزارت راه‌وشهرسازی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه‌های ذی‌ربط حمل‌ونقلی کشور‌های آسیای مرکزی خبر داد. وی خاطرنشان کرد: اسناد مذکور در برگیرنده راهبرد‌های اساسی و برنامه اجرایی به‌صورت گام به گام در افق پنج ساله آینده است و تحول در مناسبات حمل‌ونقل و ترانزیتی دوجانبه با کشور‌های هدف، شامل کشور‌های آسیای مرکزی و حوزه خلیج‌فارس و دریای عمان را رقم خواهد زد.