۱۸۱۸ مزایده – شهرداری خاش- فروش ماشین آلات

نوبت اول آگهی مزایده ماشین‌آلات شهرداری خاش در نظر دارد به استناد مصوبه شماره ۷۲۵ مورخ ۹۴٫۱۱٫۱۵ شورای محترم اسلامی شهر خاش تعدادی از ماشین‌آلات خود را با شرایط ذیل از طریق مزایده کتبی به فروش برساند. ۱-سپرده شرکت در مزایده ۵ % قیمت پایه می‌باشد که می‌بایستی به حساب ۰۱۰۵۶۱۴۵۷۳۰۰۴ شهرداری نزد بانک ملی شعبه […]

نوبت اول

آگهی مزایده ماشین‌آلات

شهرداری خاش در نظر دارد به استناد مصوبه شماره ۷۲۵ مورخ ۹۴٫۱۱٫۱۵ شورای محترم اسلامی شهر خاش تعدادی از ماشین‌آلات خود را با شرایط ذیل از طریق مزایده کتبی به فروش برساند.

۱-سپرده شرکت در مزایده ۵ % قیمت پایه می‌باشد که می‌بایستی به حساب ۰۱۰۵۶۱۴۵۷۳۰۰۴ شهرداری نزد بانک ملی شعبه مرکزی خاش واریز گردد.

۲- آخرین مهلت شرکت در مزایده ده /۱۰ روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم می‌باشد.

۳- شرکت‌کنندگان در مزایده می‌بایستی قیمت پیشنهادی خود و اسناد و مدارک مربوطه را همراه با فیش واریزی سپرده شرکت در مزایده حداکثر تا پایان مهلت تعیین شده در پاکات سربسته (الف – ب ج) به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت دارند.

۴- کلیه پیشنهادات مخدوش و مشروط و فاقد فیش واریزی سپرده شرکت در مزایده و همچنین پیشنهاداتی که پس از اتمام مهلت تعیین شده برسند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۵-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می‌باشد.

۶- سپرده برندگان نفرات اول تا سوم در صورت انصراف از خرید به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

۷- کلیه هزینه‌های آگهی نقل و انتقال و کارشناسی بر عهده خریدار می‌باشد.

۸- تاریخ بازگشایی پاکات یک روز پس از اتمام مهلت اعلام شده در دفتر کار شهردار می‌باشد

۹- متقاضیان شرکت در مزایده به منظور کسب اطلاعات بیشتر و بازدید از ماشین‌آلات مورد مزایده می‌توانند همه روزه در وقت اداری تا ده/۱۰ روز بعد از انتشار آگهی نوبت دوم به شهرداری مراجعه نمایند.

 تمندانی – شهردار خاش

 انتشار نوبت اول: ۹۴٫۱۲٫۱۰

 

انتشار نوبت دوم: ۹۴٫۱۲٫۲۰