۱۸۱۸ مناقصه – شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ- برق رسانی منطقه برق نارمک

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله‌ای شماره ۹۴۰۵۱۰۶۳۱ شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در نظر دارد اجرای عمليات انتقال نيرو و برق رساني شبكه‌هاي توزيع نيرو  از طریق نصب کابل خود نگهدار درمحدوده عملياتي  منطقه برق نارمک خود را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. شرح مختصري از کار: نام منطقه برق شرح  كار مبلغ […]

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله‌ای

شماره ۹۴۰۵۱۰۶۳۱

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در نظر دارد اجرای عمليات انتقال نيرو و برق رساني شبكه‌هاي توزيع نيرو  از طریق نصب کابل خود نگهدار درمحدوده عملياتي  منطقه برق نارمک خود را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

شرح مختصري از کار:

نام منطقه برق

شرح  كار

مبلغ برآوردي (ريال)

نارمک

اجراي عمليات انتقال نيرو و برق رساني شبكه‌هاي توزيع نيرو

از طریق نصب کابل خود نگهدار

۴٫۶۴۶٫۶۰۹٫۹۰۲

مبلغ و نوع سپرده شركت در مناقصه: مبلغ تضمين شركت در مناقصه ۲۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال مي‌باشد؛ مناقصه‌گران
 مي‌بايست مبلغ فوق را بصورت ضمانت‌نامه بانكي و يا چك تضمين شده بانكي يا واريز وجه بحساب جاری شماره ۰۱۰۱۸۰۱۱۷۱۰۰۴ بنام شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ بانک صادرات شعبه ملاصدرا و يا مطالبات تاييد شده نزد امور مالي شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ ارائه نمايند.

به پيشنهادهاي فاقد سپرده، سپرده‌هاي مخدوش، سپرده‌هاي كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.

مهلت و محل و مبلغ فروش اسناد: از تاریخ درج آگهی نوبت دوم روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۱۰لغايت شنبه مورخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۱۵  به مدت ۵ روزكاري

مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ريال بصورت الكترونيكي صرفاً از طريق درگاه پرداخت اينترنتي سايت شركت به نشاني  http://moamelat.tbtb.co.ir – بنر ثبت نام مناقصه و مزايده اقدام به خريد اسناد نمايند.

مهلت و محل تحويل و بازگشايي اسناد مناقصه: مهلت تحويل اسناد مناقصه تا ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۶و زمان بازگشائی اسناد مناقصه ساعت ۱۰ صبح همان روز می‌باشد.

نشاني: تهران خيابان دماوند سه راه وحيديه – منطقه برق نارمك- شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ اداره دبیرخانه و محل بازگشایی اسناد مناقصه سالن جلسات منطقه می‌باشد.

به پيشنهادهاي فاقد امضاء، ‌مشروط، ‌مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل مي‌شود، مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

شرایط متقاضیان جهت شرکت در مناقصه:

– داشتن گواهینامه صلاحیت پيمانكاري در رشته نيرو از معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري (سازمان مديريت و برنامه‌ريزي) الزامی می‌باشد.

– هزینه درج دو نوبت آگهی در روزنامه دنياي اقتصاد بعهده برنده مناقصه می‌باشد.

ساير اطلاعات و جزييات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

نشاني‌هاي كسب اطلاعات بيشتر:

سايت شبكه اطلاع رساني معاملات شركت توانير:www.tavanir.org.ir    

سایت پایگاه ملی مناقصات:  http://iets.mporg.ir

سایت شرکت توزيع نيروي برق تهران بزرگ : http://moamelat.tbtb.co.ir  

                                                                                                                   روابط عمومی

 

                                                                                         شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ (سهامي خاص)