۱۸۱۸ مزایده – بانک سپه – فروش اموال و املاک

                                                                                                آگهی مزایده عمومی فروش اموال و املاک مازاد بر […]

                                                                                               

آگهی مزایده عمومی فروش اموال و املاک مازاد بر نیاز به شماره ۹۴/۱۴

نوبت دوم

 بانک سپه در نظر دارد املاک و مستغلات تحت اختیار خود واقع در استان تهران را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره‌گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت “ستاد” (setadiran.ir) و با شماره مزایده ۲۰۰۹۴۱۰۳۶۰۰۰۰۰۷  به صورت الکترونیکی به فروش برساند.

تاریخ انتشار: ۹۴٫۱۲٫۰۹آخرین مهلت دریافت اسناد مزایده: ساعت ۱۸ روز شنبه مورخ ۹۴٫۱۲٫۲۲

تاریخ بازدید: از ۹۴٫۱۲٫۱۰ لغایت ۹۴٫۱۲٫۲۲ ساعت ۸ لغایت ۱۳٫

مهلت ارسال پیشنهاد: ساعت ۱۹ شنبه مورخ ۹۴٫۱۲٫۲۲ تاریخ بازگشایی: ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۹۴٫۱۲٫۲۴ تاریخ اعلام به برنده: ۹۴٫۱۲٫۲۵

نحوه فروش: نقد

ضمناً رعایت موارد ذیل الزامی است:

۱٫       برگزاری مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت “ستاد” می‌باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده (در صورت وجود هزینه مربوطه)، پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت و اطلاع از وضعیت برنده بودن مزایده‌گران محترم از این طریق امکان پذیر میباشد.

۲٫    علاقمندان به شرکت در مزایده می‌بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (توکن) با شماره‌های دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸ و مرکز تماس ۲۷۳۱۳۱۳۱ تماس حاصل نمایند. و یا به آدرس اینترنتی www. setadiran.ir مراجعه نمایند. کلیه اطلاعات املاک و مستغلات شامل مشخصات، شرایط و نحوه فروش در برد اعلان عمومی سامانه مزایده فایل مشاهده، بررسی و انتخاب می‌باشد./ک

 بانک سپه – اداره کل پشتیبانی و خدمات