۳۸۲۰ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه پنج شهر تهران – خرید کنتور آب پیستونی

آگهي تجدید مناقصه‌عمومی يك مرحله‌اي با ارزیابی‌کیفی شماره ۱۱/۱۴۰۲ شركت آب و فاضلاب منطقه پنج شهر تهران در نظر دارد  خرید کنتور آب پیستونی خشک کلاس c با قابلیت نصب تجهیزات قرائت از راه دور مطابق با استانداردهای مربوطه و ساخت ایران و طبق مشخصات فنی خود را پس از انجام فرآيند ارزیابی‌کیفی و تأييد […]

آگهي تجدید مناقصه‌عمومی يك مرحله‌اي با ارزیابی‌کیفی شماره ۱۱/۱۴۰۲

شركت آب و فاضلاب منطقه پنج شهر تهران در نظر دارد  خرید کنتور آب پیستونی خشک کلاس c با قابلیت نصب تجهیزات قرائت از راه دور مطابق با استانداردهای مربوطه و ساخت ایران و طبق مشخصات فنی خود را پس از انجام فرآيند ارزیابی‌کیفی و تأييد صلاحيت متقاضيان از طريق مناقصه‌عمومی يك مرحله­اي، از طریق تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان معتبر داخلی (اشخاص حقوقی) به شرح ذيل واگذار نمايد.

مدت اجراي عمليات: به مدت ۶ ماه از تاریخ ابلاغ قرارداد می­باشد.

مبلغ و نوع سپرده شركت درمناقصه: پیشنهاددهنده مكلف است مبلغ ۱٫۲۰۳٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال به‌صورت ضمانتنامه بانكي يا واريز نقدي به‌حساب شماره ۱- ۴۰۲۵۳۷-۴۰-۸۶۹ نزد بانك سامان شعبه ستارخان كد ۸۶۹ به‌نام شركت آب و فاضلاب منطقه ۵ شهر تهران دریافت و تصویر ضمانتنامه را در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در پاکت (الف) بارگذاری و ثبت نماید و اصل ضمانتنامه موصوف را تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۷/۰۴/۱۴۰۲ به دبیرخانه این شرکت تسلیم نماید.

 محل دريافت اسناد ارزیابی‌کیفی و اسناد مناقصه: متقاضيان جهت دريافت اسناد ارزیابی‌کیفی و اسناد مناقصه می‌توانند از روز دوشنبه مورخ ۲۹/۰۳/۱۴۰۲ تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۰۵/۰۴/۱۴۰۲ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir با شماره فراخوان ۲۰۰۲۰۹۳۳۵۶۰۰۰۰۱۱ اقدام نمایند.

مهلت و محل تحويل اسناد ارزیابی‌کیفی و اسناد مناقصه: شرکت­کننده در مناقصه می‌بایست کلیه مدارک مربوط به اسناد ارزیابی‌کیفی و پاکات (الف، ب، ج) را حداكثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۷/۰۴/۱۴۰۲ در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir بارگذاری و ثبت نماید.

تاریخ گشایش پاکات ارزیابی‌کیفی: ساعت ۱۳:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۷/۰۴/۱۴۰۲ می­باشد.

تاريخ گشایش پيشنهادها: ساعت ۱۲:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۲۱/۰۴/۱۴۰۲ در محل دفتر قراردادها واقع در بزرگراه نواب صفوی، ‌تقاطـع خيابـان امام خميني، ضلع جنوب شرقي، طبقه سوم خواهد بود.

ساير شرايط:

هزينه درج آگهي روزنامه به عهده مناقصه­گزار می‌باشد.

ـ به پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء ‌مدت مقرر واصل شود، مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

ـ ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

زمان اعتبار پيشنهاد قيمت مناقصه‌گران تا مورخ ۲۱/۰۷/۱۴۰۲ مي­باشد.

نشاني سايت اينترنتي‌:  t5ww.tpww.ir

نشاني سايت ملي مناقصات: http://iets.mporg.ir

نشاني سايت شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور: http:tender.nww.ir

نشاني سايت سامانه كشوري نظارت بر مناقصات: http://tender.bazresi.ir