۱۸۱۸ مناقصه – اداره كل راه و شهرسازي استان بوشهر- احیاء و بهسازی محور کوتی

آگهي فراخوان مناقصه عمومي(يك مرحله‌اي) ( نوبت اول ) مناقصه‌گزار: اداره كل راه و شهرسازي استان بوشهر به نمايندگي شركت مادرتخصصي عمران و بهسازي شهري ايران از پيمانكاران داراي رتبه در رشته مرتبط از معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري جهت انجام موضوع مناقصه با مشخصات ذيل، كه تمايل به شركت در مناقصه دارند، […]

آگهي فراخوان مناقصه عمومي(يك مرحله‌اي)

( نوبت اول )

مناقصه‌گزار: اداره كل راه و شهرسازي استان بوشهر به نمايندگي شركت مادرتخصصي عمران و بهسازي شهري ايران از پيمانكاران داراي رتبه در رشته مرتبط از معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري جهت انجام موضوع مناقصه با مشخصات ذيل، كه تمايل به شركت در مناقصه دارند، دعوت مي‌نمايد جهت دريافت اسناد مناقصه در موعد مقرر و اوقات اداري و به غير از ايام تعطيل به دبيرخانه اداره كل راه و شهرسازي استان بوشهر مراجعه نمايند.

نوع پروژه و موضوع: به شرح جدول زير

رديف

شماره مناقصه

شرح عمليات

محل اجرا

محل تامين اعتبار

برآورد اوليه بر اساس فهرست بهاي۹۴

(ريال)

تضمين

«ريال»

مبناي قرارداد

مدت اجرا/ ماه

دستگاه نظارت

۱

۸۱/۹۴ تجدید

احياء و بهسازي محور كوتي(جداره سازی و محوطه سازی میدان جمعه و کوچه‌های اطراف)

استان بوشهر-شهرستان بوشهر

ملي

۷٫۸۸۸٫۸۰۳٫۹۸۶

۳۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰

موافقتنامه

۷

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

 

۲

۸۷/۹۴

پایگاه بهداشتی درمانی رایانی

استان بوشهر-شهرستان بوشهر

ملي

۷٫۷۴۷٫۴۰۰٫۵۵۸

 

۳۸۸٫۰۰۰٫۰۰۰

سرجمع

۱۲

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

 

·     ۱-تضمين شركت در مناقصه مي‌بايست به صورت ضمانتنامه بانكي و داراي اعتبار تا تاريخ ۹۵٫۰۳٫۲۶ در وجه  شركت مادرتخصصي عمران و بهسازي شهري ايران ارائه گردد.

·     ۲-آخرين مهلت تاريخ دريافت اسناد تا پايان وقت اداري۹۴٫۱۲٫۱۵ مي‌باشد.

·     ۳-آخرين مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه  اداره كل راه و شهرسازي استان بوشهر ساختمان شماره دو، تا ساعت ۱۵ روز شنبه مورخ۹۴٫۱۲٫۲۵مي‌باشد.

·     ۴-تاريخ بازگشايي پاكت‌هاي الف،ب و ج مناقصه‌گران  ساعت ۹ صبح روز دوشنبه مورخ ۹۴٫۱۲٫۲۶ مي‌باشد.

·     ۵- هزينه درج دو نوبت آگهي بر عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

·     ۶-رعايت تهيه پاكت‌ها بر اساس ضوابط الزامي است و به پيشنهادهاي فاقد امضاء مخدوش و پيشنهادهايي كه بعد از انقضاي مهلت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

۷-حضور يك نفر به عنوان نماينده مناقصه‌گر در جلسه بازگشايي پاكت‌هاي مالي بلامانع مي‌باشد.

۸٫ داشتن گواهي احراز رتبه ۵ مرمت آثار باستانی  جهت ردیف یک و گواهي احراز رتبه ۵ ابنیه  جهت ردیف دو  از مراجع ذیصلاح الزامی می‌باشد.

·     محل دريافت اسناد مناقصه: بوشهر-ابتداي بلوار سپهبد قرني-اداره كل راه و شهرسازي استان بوشهر-اداره پيمان و رسيدگي

·  محل تحويل اسناد مناقصه:دبيرخانه  اداره كل راه و شهرسازي استان بوشهر ساختمان شماره دو

براي كسب اطلاعات بيشتر به تارنمايhttp://iets.mporg.ir و udrc.ir  مراجعه نماييد