۳۸۲۱ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه پنج شهر تهران – خدمات حمل‌ونقل به‌وسیله ۳۰ دستگاه خودرو

آگهي تجدید مناقصه‌عمومی يك مرحله‌اي با ارزیابی‌کیفی شماره ۱۲/۱۴۰۲ شركت آب و فاضلاب منطقه پنج شهر تهران در نظر دارد  انجام خدمات حمل‌ونقل به‌وسیله ۳۰ دستگاه خودرو (انواع سمند یا پژو) به‌منظور سرویس­دهی به این شرکت در سطح استان تهران و حسب مورد سایر استان­ها خود را پس از انجام فرايند ارزیابی‌کیفی و تأييد صلاحيت […]

آگهي تجدید مناقصه‌عمومی يك مرحله‌اي با ارزیابی‌کیفی شماره ۱۲/۱۴۰۲

شركت آب و فاضلاب منطقه پنج شهر تهران در نظر دارد  انجام خدمات حمل‌ونقل به‌وسیله ۳۰ دستگاه خودرو (انواع سمند یا پژو) به‌منظور سرویس­دهی به این شرکت در سطح استان تهران و حسب مورد سایر استان­ها خود را پس از انجام فرايند ارزیابی‌کیفی و تأييد صلاحيت متقاضيان از طريق مناقصه‌عمومی يك مرحله­اي، به پيمانكار واجدشرایط (اشخاص حقوقی) به شرح ذيل واگذار نمايد.

برآورد اوليه: مبلغ ۵۶٫۶۸۱٫۸۵۶٫۰۰۰ ریال (پنجاه و شش میلیارد و ششصد و هشتاد و یک میلیون و هشتصد و پنجاه و شش هزار ریال) از محل بودجه جاري و طرح‌های غیر عمرانی شركت مي­باشد.

مدت اجراي عمليات: به مدت ۱ (يك) سال تمام شمسي مي­باشد.

شرايط لازم پیشنهاددهندگان:

– تنها اشخاص حقوقی حق شرکت در مناقصه را دارا می‌باشند.

– ارائه تأییدیه صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي.

 مبلغ و نوع سپرده شركت در مناقصه: پیشنهاددهنده مكلف است مبلغ ۱٫۹۰۰٫۴۵۵٫۶۸۰ ریال به‌صورت ضمانتنامه بانكي يا واريز نقدي به‌حساب شماره ۱- ۴۰۲۵۳۷-۴۰-۸۶۹ نزد بانك سامان شعبه ستارخان كد ۸۶۹ به‌نام شركت آب و فاضلاب منطقه ۵ شهر تهران دریافت و تصویر ضمانتنامه را در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در پاکت (الف) بارگذاری و ثبت نماید و اصل ضمانتنامه موصوف را تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۷/۰۴/۱۴۰۲ به دبیرخانه این شرکت تسلیم نماید.

مهلت و محل تحويل اسناد ارزیابی‌کیفی و اسناد مناقصه: شرکت­کننده در مناقصه می‌بایست کلیه مدارک مربوط به اسناد ارزیابی‌کیفی و پاکات (الف، ب، ج) را حداكثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۷/۰۴/۱۴۰۲ در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir بارگذاری و ثبت نماید.

تاریخ گشایش پاکات ارزیابی‌کیفی: ساعت ۱۳:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۷/۰۴/۱۴۰۲ می‌باشد.

تاريخ گشایش پيشنهادها: ساعت ۱۲:۳۰ روز ­چهارشنبه مورخ ۲۱/۰۴/۱۴۰۲ در محل دفتر قراردادها واقع در بزرگراه نواب صفوی، ‌تقاطـع خيابـان امام خميني، ضلع جنوب شرقي، طبقه سوم خواهد بود.

ـ به پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء ‌مدت مقرر واصل شود، مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

ـ هزينه درج آگهي در روزنامه به عهده مناقصه­گزار می‌باشد.

ـ ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

زمان اعتبار پيشنهاد قيمت مناقصه‌گران تا مورخ ۲۱/۰۷/۱۴۰۲ مي­باشد.

داوطلبان می‌توانند جهت دریافت اسناد مناقصه و اسناد ارزیابی‌کیفی از روز سه­شنبه مورخ ۳۰/۰۳/۱۴۰۲ تا پایان وقت اداری روز سه­شنبه مورخ ۰۶/۰۴/۱۴۰۲ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir با شماره فراخوان ۲۰۰۲۰۹۳۳۵۶۰۰۰۰۱۲ اقدام نمایند.

نشاني سايت اينترنتي ‌: t5ww.tpww.ir

نشاني سايت ملي مناقصات:http://iets.mporg.ir

نشاني سايت شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور: http:tender.nww.ir

نشاني سايت سامانه كشوري نظارت بر مناقصات: http://tender.bazresi.ir