۱۸۱۸مناقصه – دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی – اصلاحیه

اصلاحیه آگهی مناقصه پیرو چاپ آگهی مناقصه ذیل؛ بدینوسیله اصلاحیه آگهی از حیث درج مبلغ تضمین شرکت در مناقصه؛ اعلام می گردد : فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله‌ای امور تهیه و طبخ و توزیع غذای بیمارستان امیر کبیر اراک ( با مصالح ) همراه با ارزیابی کیفی مندرج  در صفحه ۹ روزنامه مناقصه شماره ۱۸۱۳ روز […]

اصلاحیه آگهی مناقصه

پیرو چاپ آگهی مناقصه ذیل؛ بدینوسیله اصلاحیه آگهی از حیث درج مبلغ تضمین شرکت در مناقصه؛ اعلام می گردد :

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله‌ای امور تهیه و طبخ و توزیع غذای بیمارستان امیر کبیر اراک ( با مصالح ) همراه با ارزیابی کیفی مندرج  در صفحه ۹ روزنامه مناقصه شماره ۱۸۱۳ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۰۴

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه برابر با ۸۴۳۰۵۰۰۰ ریال است.

 دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی