۱۸۱۸ مناقصه – شرکت شهر فرودگاه امام خمینی (ره)- تعمیرات سیستم انتقال

تجدید مناقصه عمومی (دو مرحله‌ای) ۷-۱۱-۹۴-IKIA نام سازمان مناقصه‌گزار: شرکت شهر فرودگاه امام خمینی (ره) شرح مختصر موضوع مناقصه: راهبری، نگهداری و تعمیرات سیستم انتقال و توزیع بار مسافر (B.H.S) Baggage Handling System فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) مهلت خرید اسناد: تا روز شنبه مورخ ۹۴٫۱۲٫۱۵ ساعت ۱۴:۰۰ بجز پنجشنبه‌ها و ایام تعطیل محل خرید حضوری […]

تجدید مناقصه عمومی (دو مرحله‌ای)

۷-۱۱-۹۴-IKIA

نام سازمان مناقصه‌گزار: شرکت شهر فرودگاه امام خمینی (ره)

شرح مختصر موضوع مناقصه: راهبری، نگهداری و تعمیرات سیستم انتقال و توزیع بار مسافر (B.H.S) Baggage Handling System فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

مهلت خرید اسناد: تا روز شنبه مورخ ۹۴٫۱۲٫۱۵ ساعت ۱۴:۰۰ بجز پنجشنبه‌ها و ایام تعطیل

محل خرید حضوری اسناد: کیلومتر ۳۰ اتوبان تهران- قم فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) ساختمان شرکت شهر فرودگاهی دبیرخانه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) با در دست داشتن معرفی‌نامه از شرکت متبوعه تلفن:‌۵۱۰۰۸۸۷۶

قیمت اسناد و نحوه واریز وجه: مبلغ دویست هزار (۲۰۰٫۰۰۰) ریال واریز به حساب ۴۰۰۱۰۶۹۴۰۴۰۱۷۷۳۹ بانک ملی ایران شعبه فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) بنام حساب درآمدهای شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) اسناد مناقصه از طریق سایت اینترنتی www.iets.mporg.ir در دسترس می‌باشد. ارائه رسید واریز نقدی مبلغ مذکور در هنگام تحویل اسناد به دبیرخانه شرکت شهر فرودگاهی الزامی می‌باشد.

زمان و محل تحویل پیشنهادات: تا ساعت ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۹۴٫۱۲٫۲۴ به آدرس کیلومتر ۳۰ اتوبان تهران قم فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) ساختمان شرکت شهر فرودگاهی دبیرخانه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

زمان و محل برگزاری مناقصه: تاریخ و محل برگزاری مناقصه مرحله اول ساعت ۱۰ صبح روز سه‌شنبه مورخ ۹۴٫۱۲٫۲۵ در محل دفتر مدیرعامل محترم شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) کیلومتر ۳۰ اتوبان تهران- قم

تاریخ و محل برگزاری مرحله دوم: در پایان جلسه مرحله اول به اطلاع میرسد.

میزان سپرده شرکت در مناقصه: چهار صد و شصت میلیون (۴۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال که پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده، ضمانت‌نامه معتبر بانکی تهیه و ضمیمه پیشنهاد تسلیم نماید. به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده‌های مخدوش، سپرده‌های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

میزان تضمین حسن انجام تعهدات: ۱۰ % مبلغ کل قرارداد

هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد

ضمناً سایر اطلاعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

 شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)