۳۸۲۵ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب مشهد – عملیات نشت‌یابی و شناسایی نشت‌های مرئی و نامرئی شبکه و انشعابات آب

«آگهي مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای»   شرکت آب و فاضلاب مشهد در نظر دارد با رعایت مفاد آئین‌نامه معاملات شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و استانی و از طریق مناقصه‌عمومی عملیات مشروحه ذیل را به پیمانکار ذیصلاح واگذار نماید.   موضوع مدت اجرا (ماه) مبلغ برآورد اولیه به ریال مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار […]

«آگهي مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای»

 

شرکت آب و فاضلاب مشهد در نظر دارد با رعایت مفاد آئین‌نامه معاملات شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و استانی و از طریق مناقصه‌عمومی عملیات مشروحه ذیل را به پیمانکار ذیصلاح واگذار نماید.

 

موضوع مدت اجرا (ماه) مبلغ برآورد اولیه

به ریال

مبلغ تضمین

شرکت در

فرآیند ارجاع کار به ريال

گواهی‌نامه نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار
اجرای عملیات نشت‌یابی و شناسایی نشت‌های مرئی و نامرئی شبکه و انشعابات آب در سطح منطقه ۵ ۹ ۱۴٫۰۵۰٫۴۱۸٫۵۵۰ ۶۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ گواهی‌نامه صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی ۱- واریز نقدی به‌حساب جاري شماره ۱۰۰۰۵۰۰۰۴ بانك پاسارگاد

شعبه آبفای مشهد

۲- ضمانتنامه بانکی

۳ – اوراق مالی اسلامی

۱ -کارفرما: شرکت آب و فاضلاب مشهد.

۲- محل تأمین اعتبار: بودجه غیر عمرانی.

۳- تاریخ و محل دریافت اسناد مناقصه: از مورخ ۰۳/۰۴/۱۴۰۲ لغایت ۱۰/۰۴/۱۴۰۲ از محل دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضلاب مشهد یا در سایت اینترنتی http://iets.mporg.ir قابل دریافت می‌باشد.

۴- تاریخ و محل تسلیم پاکات مناقصه پایان وقت اداری مورخ ۲۰/۰۴/۱۴۰۲ به آدرس مشهد، خیابان فلسطین، فلسطین ۲۶، دبیرخانه مرکزی شرکت آب و فاضلاب مشهد.

۵- مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد قیمت به مدت سه ماه می‌باشد.

۶ – هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

 

دفتر روابط‌عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب مشهد