۱۸۱۸ مناقصه – شرکت پالایش نفت بندرعباس- خرید ورق استیل

آگهي مناقصه عمومي با اخذ سپرده- نوبت دوم RHS-9447827-T02درخواست شماره:  موضوع آگهي: خرید ورق استیل براي كسب اطلاعات بيشتر به سايت اين شركت www.BAORCO.IRمراجعه نماييد. روابط عمومي شرکت پالایش نفت بندرعباس

آگهي مناقصه عمومي

با اخذ سپرده- نوبت دوم

RHS-9447827-T02درخواست شماره: 

موضوع آگهي: خرید ورق استیل

براي كسب اطلاعات بيشتر به سايت اين شركت www.BAORCO.IRمراجعه نماييد.

روابط عمومي شرکت پالایش نفت بندرعباس