۱۸۱۸مناقصه – شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان – طراحی و نظارت

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله‌ای ۴۱/۹۵ و ۴۲/۹۵ نوبت دوم شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان در نظر دارد انجام فعاليت هاي مربوط به طراحی و نظارت بر پروژه‌های توسعه و احداث، اصلاح و بهینه‌سازی، روشنایی معابر و نیرو رسانی شبکه‌های توزیع برق در سطح حوزه عملیاتی خود به شرکت‌هاي مشاوره‌اي واجد صلاحیت واگذار نمايد. شماره مناقصه […]

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله‌ای

۴۱/۹۵ و ۴۲/۹۵

نوبت دوم

شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان در نظر دارد انجام فعاليت هاي مربوط به طراحی و نظارت بر پروژه‌های توسعه و احداث، اصلاح و بهینهسازی، روشنایی معابر و نیرو رسانی شبکه‌های توزیع برق

در سطح حوزه عملیاتی خود به شرکت‌هاي مشاوره‌اي واجد صلاحیت واگذار نمايد.

شماره مناقصه

نوع تجهيزات

تاریخ دریافت اسناد

زمان و محل تحویل پاکتهاي پيشنهادي

بازگشایی پاکات ب

۴۱-۹۵

طراحی پروژه‌های مربوط به عملیات توسعه و احداث، اصلاح و بهینهسازی، روشنایی معابر و نیرو رسانی شبکه‌های توزیع برق حوزه عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان

۹۴٫۱۲٫۰۸ لغايت ۱۳۹۴٫۱۲٫۱۲

حداکثر تا ساعت ۱۰ صبح مورخه ۹۴٫۱۲٫۲۴

در محل دبیرخانه شرکت

ساعت ۱۴/۰۰

مورخه

۹۴٫۱۲٫۲۴

۴۲-۹۵

نظارت بر پروژه‌های مربوط به عملیات توسعه و احداث، اصلاح و بهینهسازی، روشنایی معابر و نیرو رسانی شبکه‌های توزیع برق حوزه عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان

۹۴٫۱۲٫۰۸ لغايت ۱۳۹۴٫۱۲٫۱۲

حداکثر تا ساعت ۱۰ صبح مورخه ۹۴٫۱۲٫۲۴

در محل دبیرخانه شرکت

ساعت ۱۴/۰۰

مورخه

۹۴٫۱۲٫۲۴

 

۱-   ارائه گواهی رتبه‌بندي خدمات مشاوره نيرو از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور الزامی می‌باشد .

۲-ارائه گواهی صلاحیت ایمنی مرتبط از اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی الزامی می‌باشد.

۳- محل خريد اسناد: كرمان- خيابان خواجو – خيابان توانير – شركت توزيع نيروي برق شمال استان کرمان امور تداركات ،ساختمان شماره  ۳ –  تلفن –۰۳۴۳۲۵۲۰۰۰۳

 ۴- مدارك مورد نياز جهت تحويل اسناد: فيش واريزي به مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ريال واريز به حساب سپهر شماره ۰۱۰۱۸۴۳۸۲۴۰۰۸ بانك صادرات شعبه صنعتي كرمان ،كد شعبه ۳۲۸۰

۵-آدرس محل تحويل پيشنهادات: كرمان، خيابان خواجو، خيابان توانير، دبيرخانه شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان

۶- محل برگزاري مناقصه : شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان – ساختمان شماره يك، طبقه اول، سالن كنفرانس شركت

۷- پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از موعد مقرر واصل شود ترتيب اثر داده نخواهد شد در ضمن درج شماره مناقصه و ساير مندرجات روي پاكات الزامي است و حضور پيشنهاد دهندگان 

در جلسه با ارائه معرفی‌نامه آزاد است

۸- شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مي‌باشد .

۹- ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است

۱۰-  مناقصه‌ها دو مرحله‌اي مي‌باشد.

            سايت اينترنتي اين شركت به آدرس : www.nked.co.ir مي‌باشد

 شبكه اطلاع رساني معاملات توانيربه نشاني www.tavanir.org.ir مي‌باشد

  پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات HTTP://iets.MPORG.IR مي‌باشد 

روابط عمومی شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان