۳۸۲۹ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه پنج شهر تهران – عملیات حفاری چاه، تهیه و لوله‌گذاری

آگهي تجدید مناقصه‌عمومی يك مرحله‌اي با ارزیابی‌کیفی شماره ۱۳/۱۴۰۲ شركت آب و فاضلاب منطقه پنج شهر تهران در نظر دارد  اجرای عملیات حفاری چاه، تهیه و لوله‌گذاری و آزمایش پمپاژ دو حلقه چاه به‌صورت همزمان در محدوده شرکت آب و فاضلاب منطقه پنج شهر تهران خود را پس از انجام فرايند ارزیابی‌کیفی و تأييد صلاحيت […]

آگهي تجدید مناقصه‌عمومی يك مرحله‌اي با ارزیابی‌کیفی شماره ۱۳/۱۴۰۲

شركت آب و فاضلاب منطقه پنج شهر تهران در نظر دارد  اجرای عملیات حفاری چاه، تهیه و لوله‌گذاری و آزمایش پمپاژ دو حلقه چاه به‌صورت همزمان در محدوده شرکت آب و فاضلاب منطقه پنج شهر تهران خود را پس از انجام فرايند ارزیابی‌کیفی و تأييد صلاحيت متقاضيان از طريق مناقصه‌عمومی يك مرحله­اي، به پيمانكار واجدشرایط (اشخاص حقوقی) به شرح ذيل واگذار نمايد.

مدت اجراي عمليات: از تاریخ ابلاغ از سوی کارفرما به مدت ۳ ماه می­باشد.

مبلغ و نوع سپرده شركت در مناقصه: پیشنهاددهنده مكلف است مبلغ ۳٫۲۵۹٫۰۶۲٫۰۸۱ ریال به‌صورت ضمانتنامه بانكي يا واريز نقدي به‌حساب شماره ۱- ۴۰۲۵۳۷-۴۰-۸۶۹ نزد بانك سامان شعبه ستارخان كد ۸۶۹ به‌نام شركت آب و فاضلاب منطقه ۵ شهر تهران دریافت و تصویر ضمانتنامه را در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در پاکت (الف) بارگذاری و ثبت نماید و اصل ضمانتنامه موصوف را تا ساعت پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۲۸/۰۴/۱۴۰۲ به دبیرخانه این شرکت تسلیم نماید.

برآورد اوليه: مبلغ ۱۰۵٫۹۰۶٫۲۰۸٫۰۹۸ ريال (یکصد و پنج میلیارد و نهصد و شش میلیون و دویست و هشت هزار و نود و هشت ریال) از محل بودجه جاري و طرح‌های غیر عمرانی شركت مي­باشد.

شرايط لازم پيشنهاد­دهندگان:

۱- پروانه صلاحیت حفاری از وزارت نیرو

۲- ارائه تائیدیه صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

 محل دريافت اسناد ارزیابی‌کیفی و اسناد مناقصه: متقاضيان جهت دريافت اسناد ارزیابی‌کیفی و اسناد مناقصه می‌توانند از روز شنبه مورخ ۱۰/۰۴/۱۴۰۲ تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۷/۰۴/۱۴۰۲ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir با شماره فراخوان ۲۰۰۲۰۹۳۳۵۶۰۰۰۰۱۳ اقدام نمایند.

مهلت و محل تحويل اسناد ارزیابی‌کیفی و اسناد مناقصه: شرکت­کننده در مناقصه می‌بایست کلیه مدارک مربوط به اسناد ارزیابی‌کیفی و پاکات (الف، ب، ج) را حداكثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۲۸/۰۴/۱۴۰۲ در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir بارگذاری و ثبت نماید.

تاریخ گشایش پاکات ارزیابی‌کیفی: ساعت ۱۳:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۲۸/۰۴/۱۴۰۲ می­باشد.

تاريخ گشایش پيشنهادها: ساعت ۱۲:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ ۰۳/۰۵/۱۴۰۲ در محل دفتر قراردادها واقع در بزرگراه نواب صفوی،‌ ‌تقاطـع خيابـان امام خميني، ضلع جنوب شرقي، طبقه سوم خواهد بود.

ساير شرايط:

هزينه درج آگهي روزنامه به عهده مناقصه­گزار می‌باشد.

ـ به پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء ‌مدت مقرر واصل شود، مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

ـ ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

زمان اعتبار پيشنهاد قيمت مناقصه‌گران تا مورخ ۰۳/۰۸/۱۴۰۲ مي­باشد.

نشاني سايت اينترنتي ‌: t5ww.tpww.ir

نشاني سايت ملي مناقصات:http://iets.mporg.ir

نشاني سايت شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور: https://tender.nww.ir

نشاني سايت سامانه كشوري نظارت بر مناقصات: http://tender.bazresi.ir