۳۸۳۶ مناقصه – شرکت تأمین و توسعه زیرساخت خلیج‌فارس – اجرای شبکه فشار متوسط ۲۰ کیلو ولت دو مداره و تأمین برق

شرکت تأمین و توسعه زیرساخت خلیج‌فارس در نظر دارد «اجرای شبکه فشار متوسط ۲۰ کیلو ولت دو مداره و تأمین برق تصفیه‌خانه فاضلاب بندرعباس» از طریق مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای به پیمانکار واجد صلاحیت رشته نیرو پایه ۵ واگذار نماید. لذا متقاضیان محترم می‌بایست جهت دریافت اسناد صرفاً با مراجعه به سایت https://pgidsco.com از تاریخ انتشار […]

شرکت تأمین و توسعه زیرساخت خلیج‌فارس در نظر دارد «اجرای شبکه فشار متوسط ۲۰ کیلو ولت دو مداره و تأمین برق تصفیه‌خانه فاضلاب بندرعباس» از طریق مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای به پیمانکار واجد صلاحیت رشته نیرو پایه ۵ واگذار نماید. لذا متقاضیان محترم می‌بایست جهت دریافت اسناد صرفاً با مراجعه به سایت https://pgidsco.com از تاریخ انتشار آگهی تا روز پنج‌شنبه مورخ ۲۲/۰۴/۱۴۰۲ اقدام نمایند.

الف: مبلغ برآورد انجام کار: ۳۵٫۷۵۳٫۶۰۲٫۳۱۹ ریال

ب: مبلغ ضمانتنامه فرآیند ارجاع کار: ۱٫۷۸۷٫۶۸۰٫۱۱۵ ریال

ج: مهلت ارائه اسناد: تا پایان وقت اداری مورخ ۰۴/۰۵/۱۴۰۲ ساعت ۱۵:۰۰ روز چهارشنبه

د: زمان و مکان برگزاری گشایش پاکات مناقصه: مورخ ۰۷/۰۵/۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۰۰ روز شنبه در محل سالن جلسات شرکت

ح: کلیه فرآیند مناقصه تا قبل از تحویل پاکات، فقط از طریق سایت شرکت انجام می‌گیرد.