۱۸۱۹ مناقصه – شركت توزيع نيروي برق استان يزد- واگذاري پروژه سرويس عمليات برق بهاباد

آگهي مناقصه‌هاي عمومي (یک مرحله‌اي) نوبت اول شركت توزيع نيروي برق استان يزد در نظر دارد پروژه مشروحه ذيل را از طريق برگزاري مناقصه عمومي یک مرحله‌ای با ارزیابی کیفی  به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا متقاضيان شركت در مناقصه مي‌توانند از تاريخ۱۳۹۴٫۱۲٫۱۰ لغايت ۱۳۹۴٫۱۲٫۱۹در ساعات اداري در قبال ارائه فيش بانكي به مبلغ […]

آگهي مناقصه‌هاي عمومي (یک مرحله‌اي)

نوبت اول

شركت توزيع نيروي برق استان يزد در نظر دارد پروژه مشروحه ذيل را از طريق برگزاري مناقصه عمومي یک مرحله‌ای با ارزیابی کیفی  به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا متقاضيان شركت در مناقصه مي‌توانند از تاريخ۱۳۹۴٫۱۲٫۱۰ لغايت ۱۳۹۴٫۱۲٫۱۹در ساعات اداري در قبال ارائه فيش بانكي به مبلغ ۲۱۸٫۰۰۰ريال واريز شده به حساب سپهر شماره ۰۲۱۹۵۰۹۵۹۰۶۰۰۴ بانك صادرات شعبه ماركار يزد بنام تمركز درآمدهاي شركت توزيع نيروي برق استان يزد جهت دريافت مدارك مناقصه به امور تداركات اين شركت واقع در يزد بلوار شهيد منتظر قائم یا به سایت شرکت توانیر به آدرس  WWW. Tender.tavanir.org.irیا سایت شرکت توزیع برق استان یزد به آدرسwww.yed.co.ir  مراجعه و پيشنهادات خود را باتوجه به مندرجات دفترچه مناقصه ظرف ساعت تعيين گرديده و زمان تعيين شده در جدول زير  به دبيرخانه این شرکت تحويل نمايند .ضمناً به پيشنهادهاي تحويل داده شده بعد از انقضاء‌مدت ، ترتيب اثر داده نخواهد شد .  كارفرما در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است .

رديف

شماره مناقصه

شرح مناقصه

شرح عمليات

برآورد عملیات

(ریال )

تضمین شرکت در مناقصه(ریال )

نوع ضمانتنامه

زمان تحويل

پاكتها

زمان  بازگشائي

پاکت ملاک ارزیابی کیفی

۱

۶۰۳/۱۵۳

واگذاري پروژه سرويس و نگهداري و اتفاق و عمليات برق بهاباد

۱۳۹۴

 

سرويس و نگهداري

۶۳۱٫۱۲۷٫۹۶۰

۸۷٫۷۳۷٫۰۰۰

۱-بانکی

۲-چک بانکی

۳-مطالبات

۴-اوراق مشارکت بی نام

ساعت ۱۰۳۰ صبح روزسه‌شنبه ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۵

ساعت ۱۱ صبح روز     سه شنبه ۲۵/۱۲/۱۳۹۴

اتفاق و عمليات

۲۴۴٫۸۸۵٫۰۴۰

استقرار جرثقيل آنكال با ضريب يك

۱٫۳۵۰٫۰۰۰

۱)      هزينه درج آگهي مناقصه و كليه كسورات قانوني به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

۲)      به پيشنهادات مشروط، مبهم، مخدوش و فاقد سپرده و پيشنهاداتي كه بعد از موعد مقرر ارسال گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

۳)      داوطلبان مي‌توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن : ۳۶۲۴۸۹۸۹-۰۳۵ امور بازرگاني و ۳۶۲۴۳۱۱۱-۰۳۵  امور تدارکات و انبار  تماس حاصل نمايند .                                                                                                              

 

شركت توزيع نيروي برق استان يزد