۱۸۱۹ مزایده – بانک ملی ایران- فروش املاک مازاد

مزایده شماره ۱۶/۹۴- فروش املاک مازاد بانک ملی ایران «با شرایط ویژه و استثنایی »   متقاضیان خرید برای دریافت اطلاعات بیشتر از تاریخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۰۸به پایگاه اینترنتی بانک ملی ایران به آدرس: www.bmi.ir مراجعه نمایند. 

مزایده شماره ۱۶/۹۴- فروش املاک مازاد بانک ملی ایران

«با شرایط ویژه و استثنایی »

 

متقاضیان خرید برای دریافت اطلاعات بیشتر از تاریخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۰۸به پایگاه اینترنتی بانک ملی ایران به آدرس: www.bmi.ir مراجعه نمایند.