۱۸۱۹مناقصه – اداره كل راه و شهرسازي استان بوشهر- احداث پروژه تجاري مسكن

آگهي فراخوان عمومي مناقصه (تجديد دوم)  مناقصه‌گزار: اداره كل راه و شهرسازي استان بوشهر نوع پروژه و موضوع: به شرح جدول زير دستگاه نظارت:  مديريت مسكن و ساختمان/ اداره اجرايي و نظارت بر امور مسكن رديف شماره مناقصه شرح عمليات بر آورد تقريبي «ريال» تضمين «ريال» نوع ضمانتنامه تاريخ دريافت اسناد مهلت تحويل اسناد تاريخ […]

آگهي فراخوان عمومي مناقصه

(تجديد دوم) 

مناقصه‌گزار: اداره كل راه و شهرسازي استان بوشهر

نوع پروژه و موضوع: به شرح جدول زير

دستگاه نظارت:  مديريت مسكن و ساختمان/ اداره اجرايي و نظارت بر امور مسكن

رديف

شماره مناقصه

شرح عمليات

بر آورد تقريبي

«ريال»

تضمين

«ريال»

نوع ضمانتنامه

تاريخ دريافت اسناد

مهلت تحويل اسناد

تاريخ گشايش پاكات

۱

۵۸/۹۴

تجديد دوم

احداث پروژه تجاري مسكن مهرصلح اباد بوشهر

۴٫۹۲۴٫۳۸۰٫۶۱۷

۲۴۷٫۰۰۰٫۰۰۰

بانكي

۹۴٫۱۲٫۱۱

تا

۹۴٫۱۲٫۱۵

۹۴٫۱۲٫۱۵

 

۹۴٫۱۲٫۲۶

ساعت ۱۱ صبح

·   محل دريافت اسناد مناقصه: بوشهر ابتداي  بلوار سپهبد قرني- اداره كل راه و شهرسازي استان بوشهر اداره پيمان و رسيدگي

·   محل تحويل اسناد مناقصه: دبيرخانه اداره كل

·   حداقل شرايط مجاز براي دريافت اسناد:

   داشتن گواهي احراز رتبه ۵  ابنيه براي رديف ۱

·   مهلت تحويل اسناد تا  پايان وقت اداري  مورخ ۹۴٫۱۲٫۲۵مي‌باشد.

براي كسب اطلاعات بيشتر به تارنماي http://iets.mporg.ir  مراجعه نماييد. در ضمن هزينه درج آگهي بر عهده برنده يا برندگان مناقصه خواهد بود.