۱۸۱۹ مناقصه – شركت مديريت توليد برق ري- اصلاحیه

اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی  پیرو آگهی‌های مورخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۰۲ و ۱۳۹۴٫۱۲٫۰۴ بدینوسیله مدت زمان دریافت و خرید اسناد مناقصه از تاریخ درج اولین آگهی (۱۳۹۴٫۱۲٫۰۲) لغایت ۱۳۹۴٫۱۲٫۱۲ بمدت ده روز تعیین و اصلاح می‌گردد.   روابط عمومي شركت مديريت توليد برق ري

اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی

 پیرو آگهی‌های مورخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۰۲ و ۱۳۹۴٫۱۲٫۰۴ بدینوسیله مدت زمان دریافت و خرید اسناد مناقصه از تاریخ درج اولین آگهی (۱۳۹۴٫۱۲٫۰۲) لغایت ۱۳۹۴٫۱۲٫۱۲ بمدت ده روز تعیین و اصلاح می‌گردد.

 

روابط عمومي شركت مديريت توليد برق ري