۱۸۱۹مناقصه – شرکت توزيع نیروی برق استان كهگيلويه و بویراحمد- خدمات مشاوره

((  آگهی تجدیـد مناقصه عمومی دو مرحله‌ای  )) نوبت دوم شرکت توزيع نیروی برق استان كهگيلويه و بویراحمد در نظر دارد انجام خدمات ذیل (خدمات مشاوره و طراحی پروژه‌ها در سال ۹۴ و ۹۵ در محدوده امورهای وابسته به این شرکت) را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای مشاور واجد شرایط که دارای رتبه مورد تأیید از مدیریت […]

((  آگهی تجدیـد مناقصه عمومی دو مرحله‌ای  ))

نوبت دوم

شرکت توزيع نیروی برق استان كهگيلويه و بویراحمد در نظر دارد انجام خدمات ذیل (خدمات مشاوره و طراحی پروژه‌ها در سال ۹۴ و ۹۵ در محدوده امورهای

وابسته به این شرکت) را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای مشاور واجد شرایط که دارای رتبه مورد تأیید از مدیریت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست

جمهوری و دارای گواهینامه صلاحیت مشاوره در رشته توزیع نیرو می باشند واگذار نماید، لذا از واجدین شرایط دعوت به عمل می‌آید.

توضیحاً : شرکتهای دارای رتبه مدیریت برنامه‌ریزی باید گواهی ثبت در سامانه ساجار را نیز داشته باشند .

شماره مناقصه

عنوان مناقصه

 

نوع مناقصه

کم و کیف مناقصه

محل

 تأمین اعتبار

مدت اجرا

برآورد تقریبی

( میلیون ریال )

مبلغ تضمین

( میلیون ریال )

۴۴-۹۴

انجام خدمات مشاوره‌ای و طراحی پروژه‌ها در محدوده کاری شرکت توزیع برق استان کهگیلویه و بویراحمد مطابق شرح ذیل :

· پروژه‌های توسعه و احداث

· پروژه‌های اصلاح و بهینه سازی

· پروژه‌های روشنایی معابر

· پروژه‌های برقرسانی شهری و روستایی

· پروژه‌های رفع بحران

· پروژه‌های ساماندهی مناطق نمونه

· پروژه‌های برقرسانی به چاههای کشاورزی

· پروژه‌های برقرسانی به شهرکهای صنعتی

· پروژه‌های فیدربندی خطوط جدید خروجی از پستهای فوق توزیع

·پروژه های کاهش تلفات

·اجرای پروژه‌های نیرورسانی شامل خطوط و پستهای هوایی یا زمینی که توسط متقاضی اجرا می‌شود

· شبکه‌های اهدایی

· دیگر موارد مشابه در زمینه‌های شبکه‌های توزیع به تشخیص کارفرما مطابق با شرح خدمات تفصیلی پروژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دو مرحله‌ای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طبق اسناد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

داخلی

 

یک سال

 

۶۵۳۴

 

۳۴۰

 

زمان و مکان دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ ۹۴٫۱۲٫۱۲ لغایت ۹۴٫۱۲٫۱۸ با مراجعه در ساعات اداری به اتاق شماره ۱۴ (امور تدارکات) و همچنین مراجعه به سایت

توانیر یا سایت شرکت برق استان کهگیلویه و بویراحمد 

زمان و مکان تحویل اسناد مناقصه:  تا آخر وقت اداری روز شنبه ۹۵٫۰۱٫۱۴ به آدرس: یاسوج – بلوار شهید مطهری – اتاق شماره ۱۲ ، حراست شرکت توزیع نیروی

برق استان کهگیلویه و بویراحمد

تاریخ افتتاح پاکت‌های « الف » : روز یکشنبه ۹۵٫۰۱٫۱۵ ساعت  ۹  صبح     

شرکتهای مشاور مجازند تا آخر وقت اداری روز شنبه ۹۵٫۰۱٫۱۴ نسبت به اصلاح یا پس گرفتن پاکتها اقدام نمایند. مدت اعتبار پیشنهادها از تاریخ بازگشایی پاکتها

دو ماه بوده و پس از عقد قرارداد شرایط قرارداد لحاظ خواهد شد .

مبلغ خرید اسناد مناقصه : ۳۰۰٫۰۰۰ ریال واریز به حساب ۰۱۰۱۹۱۳۱۹۶۰۰۸ بانک صادرات شعبه یاسوج کد ۱۵۳۴ به نام شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه

و بویراحمد  هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

– حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان آنها در جلسه بازگشایی پاکتها بلامانع است.

– به پیشنهادهای فاقد امضاء، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء و مدت مقرر واصل گردد مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد .

– پاکتهای فاقد لاک و مهر بازگشایی نخواهد شد . 

-سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .

اسناد مناقصه در سایت شرکت توانیر   WWW.tavanir.org.ir  و اطلاع رسانی مناقصه در سایت شرکت توزیعWWW.KBEPDCO.IR قابل دسترسی می‌باشد .

))  امور تدارکات و خدمات پشتیبانی شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد  ((