۳۸۴۹ مناقصه – شرکت تأمین و توسعه زیرساخت خلیج‌فارس – خرید، راه‌اندازی تجهیزات ایستگاه پمپاژ

آگهی فراخوان مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای شرکت تأمین و توسعه زیرساخت خلیج‌فارس در نظر دارد «خرید، ساخت، نصب، راه‌اندازی تجهیزات ایستگاه پمپاژ پساب تصفیه‌شده فاضلاب شهر بندرعباس» از طریق مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای به پیمانکار واجد صلاحیت رشته آب‌پایه ۲ واگذار نماید. لذا متقاضیان محترم می‌بایست جهت دریافت اسناد صرفاً با مراجعه به سایت https://pgidsco.com از تاریخ انتشار آگهی […]

آگهی فراخوان مناقصه‌عمومی

دومرحله‌ای

شرکت تأمین و توسعه زیرساخت خلیج‌فارس در نظر دارد «خرید، ساخت، نصب، راه‌اندازی تجهیزات ایستگاه پمپاژ پساب تصفیه‌شده فاضلاب شهر بندرعباس» از طریق مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای به پیمانکار واجد صلاحیت رشته آب‌پایه ۲ واگذار نماید. لذا متقاضیان محترم می‌بایست جهت دریافت اسناد صرفاً با مراجعه به سایت https://pgidsco.com از تاریخ انتشار آگهی تا روز دوشنبه مورخ ۰۹/۰۵/۱۴۰۲ اقدام نمایند.

الف: مبلغ برآورد انجام کار: ۵۷۸٫۶۱۹٫۶۶۲٫۷۹۴ ریال

ب: مبلغ ضمانتنامه فرآیند ارجاع کار ۲۰٫۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

ج: مهلت ارائه اسناد: تا پایان وقت اداری مورخ ۲۲/۰۵/۱۴۰۲ ساعت ۱۵:۰۰ روز یکشنبه

د: زمان و مکان برگزاری گشایش پاکات مناقصه: مورخ ۲۳/۰۵/۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۰۰ روز دوشنبه در محل سالن جلسات شرکت

ح: کلیه فرآیند مناقصه تا قبل از تحویل پاکات، فقط از طریق سایت شرکت انجام می‌گیرد.