۱۸۱۹مزایده – سازمان ميادين ميوه و تره بار شهرداري اسلامشهر – واگذاری تالار پذیرایی

آگهي تجديد مزايده عمومي  نوبت دوم سازمان ميادين ميوه و تره بار شهرداري اسلامشهر به استناد مجوز شوراي محترم سازمان در نظر دارد نسبت به واگذاري محل تالار پذيرايي سازمان ميادين شهرداري اسلامشهر بصورت اجاره۴ ساله با شرايط ذيل اقدام نمايد. متقاضيان مي‌توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت فرم شركت در مزايده همه روزه تا پايان وقت اداري […]

آگهي تجديد مزايده عمومي

 نوبت دوم

سازمان ميادين ميوه و تره بار شهرداري اسلامشهر به استناد مجوز شوراي محترم سازمان در نظر دارد نسبت به واگذاري محل تالار پذيرايي سازمان ميادين

شهرداري اسلامشهر بصورت اجاره۴ ساله با شرايط ذيل اقدام نمايد. متقاضيان مي‌توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت فرم شركت در مزايده همه

روزه تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ ۹۴٫۱۲٫۲۴ به محل سازمان ميادين واقع در اسلامشهر- خ شهيد صياد شيرازي، ساختمان حوزه معاونت خدمات 

شهري طبقه همكف مراجعه و يا با شماره تلفن‌هاي۵۶۳۶۴۰۷۰ و ۵۶۳۶۳۹۰۵ تماس حاصل نمايند.

۱-سپرده شركت در مزايده برندگان اول و دوم و سوم هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند به ترتيب ضبط خواهد شد.

۲-سازمان در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات واصله مختار است.

۳-اشخاص حقوقي مجاز به شركت در مزايده بوده و ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مزايده مندرج است.

۴-بهره‌برداري از تالار پس از اتمام مدت قرارداد از طريق برگزاري مزايده عمومي خواهد بود و قابليت تمديد ندارد.

رضا عظيمي- مديرعامل سازمان ميادين ميوه و تره بار شهرداري اسلامشهر