۱۸۲۰ مناقصه – شركت آب و فاضلاب استان البرز- تاسيسات جمع‌آوري و تصفيه فاضلاب مسكن مهر قوچ حصار نظرآباد

آگهي تجدید فراخوان شناسايي سرمايه‌گذار (۱۷۷/س ع/۹۴) تكميل بخشي از تاسيسات فاضلاب مسكن مهر قوچ حصار نظرآباد به روش بيع متقابل (مزايده)  شركت آب و فاضلاب استان البرز در نظر دارد در راستاي بند ه تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۴، دستورالعمل ماده ۲۷ قانون الحاق برخي از مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي […]

آگهي تجدید فراخوان شناسايي سرمايه‌گذار (۱۷۷/س ع/۹۴)

تكميل بخشي از تاسيسات فاضلاب مسكن مهر قوچ حصار نظرآباد به روش بيع متقابل

(مزايده)

 شركت آب و فاضلاب استان البرز در نظر دارد در راستاي بند ه تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۴، دستورالعمل ماده ۲۷ قانون الحاق برخي از مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) با موضوع شرايط واگذاري طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي جديد، نيمه تمام، تكميل شده و آماده بهره‌برداري به بخش غير دولتي (مصوب ۹۴٫۷٫۴)،‌ تكميل بخشي از تاسيسات جمع‌آوري و تصفيه فاضلاب مسكن مهر قوچ حصار نظرآباد را در ازاي تخصيص پساب تصفيه شده به منظور كاربري معين و با حجم مشخص براي دوره زماني محدود و معين به روش بيع متقابل با شرايط ذيل به سرمايه‌گذار واجد شرايط واگذار نمايد.

الف)شرح مختصري از پروژه:

موضوع پروژه: تكميل بخشي از تاسيسات فاضلاب مسكن مهر قوچ حصار نظرآباد شامل نصب پكيج دوم تصفيه‌خانه و همچنين بهره‌برداري از تصفيه‌خانه فاضلاب مسكن مهر قوچ حصار

سرمايه پذير: شركت آب و فاضلاب استان البرز

مشاور : شركت مهندسين مشاور گاماسياب

دوره احداث: هر پكيج (۶ ماه ساخت + دو ماه بهره‌برداري آزمايشي) و ۲۵ سال بهره‌برداري

دوره بهره‌برداري تجاري: با ارائه مدل مالي

راندمان تصفيه : ۷۰ درصد

جمعيت تحت پوشش : ۶ هزار نفر

محل اجرا : مسکن مهر قوچ حصار

ب) شرايط کلي براي سرمايه‌گذاري :  سرمايه‌گذار به صورت شخص حقيقي و حقوقي با داشتن سابقه مديريتي قابل قبول،
تامين و تخصيص سرمايه مورد نياز را به عهده خواهد داشت.

تاريخ , مهلت و محل دريافت و تحويل اسناد ارزيابي: سرمايه‌گذاران واجد شرايط مي‌توانند از تاريخ ۹۴٫۱۲٫۱۲ لغايت پايان وقت اداري روز سه‌شنبه مورخ ۹۴٫۱۲٫۲۵ جهت دريافت اسناد ارزيابي با در دست داشتن نامه اعلام آمادگي جهت سرمايه‌گذاري در طرح به اداره دبيرخانه شرکت آب و فاضلاب استان البرز به نشاني: کرج ـ انتهاي بلوار چمران ـ ساختمان شماره يک ـ طبقه همکف مراجعه نمايند. ضمناً اسناد از طريق سايت پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات، به آدرس (iets.mporg.ir)  قابل دسترسي مي‌باشد. تلفن تماس ۳۲۲۴۴۷۹۶ – ۰۲۶

زمان تحويل مدارک درخواستي تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ ۹۵٫۰۱٫۲۸ و محل تحويل اداره دبيرخانه شرکت آب و فاضلاب استان البرز مي‌باشد. درجلسه رسمي ساعت ۱۳ روز یکشنبه مورخ ۹۵٫۰۱٫۲۹ ، مدارك ارزيابي كه توسط شركت‌كنندگان تكميل و تحويل مي‌شود جهت بررسي ارسال و پس از اعلام نتيجه, از سرمايه‌گذاران واجد شرايط جهت مذاكرات قراردادي دعوت بعمل خواهد آمد. سرمايه پذير در رد و قبول پيشنهادات فني يا مالي سرمايه‌گذاران در تمام مراحل اختيار تام دارد.

شرکت آب و فاضلاب استان البرز«سهامي خاص»