۳۸۸۵ مناقصه – شرکت بهره‌برداری قطار شهری مشهد – راه‌اندازی تجهيزات ارتقاء سيستم نظارت تصويري

  آگهی مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای شماره فراخوان سامانه ستاد ۲۰۰۲۰۹۵۰۰۷۰۰۰۰۰۱ موضوع: خريد، حمل، نصب و راه‌اندازی تجهيزات ارتقاء سيستم نظارت تصويري خطوط شرکت بهره‌برداری قطار شهري مشهد مبلغ برآورد: ۶۳٫۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال جهت کسب اطلاعات بیشتر، دریافت اسناد و شرکت در مناقصه، به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایید. این آگهی در […]

 

آگهی مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای

شماره فراخوان سامانه ستاد ۲۰۰۲۰۹۵۰۰۷۰۰۰۰۰۱

موضوع: خريد، حمل، نصب و راه‌اندازی تجهيزات ارتقاء سيستم نظارت تصويري خطوط شرکت بهره‌برداری قطار شهري مشهد

مبلغ برآورد: ۶۳٫۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

جهت کسب اطلاعات بیشتر، دریافت اسناد و شرکت در مناقصه، به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایید. این آگهی در روزنامه رسمی به آدرس www.rrk.ir نیز درج گردیده است.

شرکت بهره‌برداری قطار شهری مشهد