روزنامه مناقصه مزایده ۳۸۸۵ (۰۲٫۰۶٫۱۸)

👇🏻👇🏻 ۳۸۸۵

👇🏻👇🏻

۳۸۸۵