۱۸۲۰ آگهی – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- اعلام مفقودی

آگهی اعلام مفقودی   نوبت اول  چون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مالک خودروی آمبولانس بنز اسپرینتر مدل ۱۳۸۶ به شماره شاسی ۹۷۵۸۵۰ و شماره موتور  ۱۱۱۹۸۴۴۰۰۹۳۱۴۰  به علت فقدان سند، تقاضای صدور المثنی نموده است. لذا چنانچه هرگونه ادعایی در مورد خودروی مذکور وجود دارد ظرف مدت ۱۵روز از تاریخ نشر آگهی با در دست […]

آگهی اعلام مفقودی

 

نوبت اول 

چون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مالک خودروی آمبولانس بنز اسپرینتر مدل ۱۳۸۶ به شماره شاسی ۹۷۵۸۵۰ و شماره موتور  ۱۱۱۹۸۴۴۰۰۹۳۱۴۰  به علت فقدان سند، تقاضای صدور المثنی نموده است. لذا چنانچه هرگونه ادعایی در مورد خودروی مذکور وجود دارد ظرف مدت ۱۵روز از تاریخ نشر آگهی با در دست داشتن مدارک کافی به دفتر فروش شرکت ایران خودرو دیزل واقع در تهران ، کیلومتر ۸ جاده ساوه مراجعه نمایند.

 

چون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مالک خودروی آمبولانس بنز اسپرینتر مدل ۱۳۸۶ به شماره شاسی ۹۶۹۹۲۷ و شماره موتور  ۱۱۱۹۸۴۴۰۰۹۲۵۲۵  به علت فقدان سند ، تقاضای صدور المثنی نموده است. لذا چنانچه هرگونه ادعایی در مورد خودروی مذکور وجود دارد ظرف مدت ۱۵روز از تاریخ نشر آگهی با در دست داشتن مدارک کافی به دفتر فروش شرکت ایران خودرو دیزل واقع در تهران ، کیلومتر ۸ جاده ساوه مراجعه نمایند.

چون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مالک خودروی آمبولانس بنز اسپرینتر مدل ۱۳۸۵ به شماره شاسی ۷۹۲۴۷۱ و شماره موتور  ۱۱۱۹۸۴۴۰۰۸۹۸۰۳  به علت فقدان سند ، تقاضای صدور المثنی نموده است. لذا چنانچه هرگونه ادعایی در مورد خودروی مذکور وجود دارد ظرف مدت ۱۵روز از تاریخ نشر آگهی با در دست داشتن مدارک کافی به دفتر فروش شرکت ایران خودرو دیزل واقع در تهران ، کیلومتر ۸ جاده ساوه مراجعه نمایند.

چون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مالک خودروی آمبولانس بنز اسپرینتر مدل ۱۳۸۵ به شماره شاسی ۹۴۱۴۳۹ و شماره موتور  ۱۱۱۹۸۴۴۰۰۹۰۸۰۹  به علت فقدان سند ، تقاضای صدور المثنی نموده است. لذا چنانچه هرگونه ادعایی در مورد خودروی مذکور وجود دارد ظرف مدت ۱۵روز از تاریخ نشر آگهی با در دست داشتن مدارک کافی به دفتر فروش شرکت ایران خودرو دیزل واقع در تهران ، کیلومتر ۸ جاده ساوه مراجعه نمایند.

چون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مالک خودروی آمبولانس بنز اسپرینتر مدل ۱۳۸۵ به شماره شاسی ۹۴۱۵۲۰ و شماره موتور  ۱۱۱۹۸۴۴۰۰۹۰۸۳۸  به علت فقدان سند ، تقاضای صدور المثنی نموده است. لذا چنانچه هرگونه ادعایی در مورد خودروی مذکور وجود دارد ظرف مدت ۱۵روز از تاریخ نشر آگهی با در دست داشتن مدارک کافی به دفتر فروش شرکت ایران خودرو دیزل واقع در تهران ، کیلومتر ۸ جاده ساوه مراجعه نمایند.

چون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مالک خودروی آمبولانس بنز اسپرینتر مدل ۱۳۸۴ به شماره شاسی ۹۴۱۴۰۵ و شماره موتور  ۱۱۱۹۸۴۴۰۰۹۱۱۹۲  به علت فقدان سند ، تقاضای صدور المثنی نموده است. لذا چنانچه هرگونه ادعایی در مورد خودروی مذکور وجود دارد ظرف مدت ۱۵روز از تاریخ نشر آگهی با در دست داشتن مدارک کافی به دفتر فروش شرکت ایران خودرو دیزل واقع در تهران ، کیلومتر ۸ جاده ساوه مراجعه نمایند

چون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مالک خودروی آمبولانس بنز اسپرینتر مدل ۱۳۸۴ به شماره شاسی ۹۷۲۱۱۷ و شماره موتور  ۱۱۱۹۸۴۴۰۰۸۹۷۱۱  به علت فقدان سند ، تقاضای صدور المثنی نموده است. لذا چنانچه هرگونه ادعایی در مورد خودروی مذکور وجود دارد ظرف مدت ۱۵روز از تاریخ نشر آگهی با در دست داشتن مدارک کافی به دفتر فروش شرکت ایران خودرو دیزل واقع در تهران ، کیلومتر ۸ جاده ساوه مراجعه نمایند

چون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مالک خودروی آمبولانس بنز اسپرینتر مدل ۱۳۸۶ به شماره شاسی ۷۹۳۶۲ و شماره موتور  ۱۱۱۹۸۴۴۰۰۸۹۷۴۸  به علت فقدان سند ، تقاضای صدور المثنی نموده است. لذا چنانچه هرگونه ادعایی در مورد خودروی مذکور وجود دارد ظرف مدت ۱۵روز از تاریخ نشر آگهی با در دست داشتن مدارک کافی به دفتر فروش شرکت ایران خودرو دیزل واقع در تهران ، کیلومتر ۸ جاده ساوه مراجعه نمایند

مدیریت روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان