۳۸۹۱ مناقصه – فرماندهی آماد و پشتیبانی هوایی – خرید اقلام خوراکی

۳۸۹۱ مناقصه – فرماندهی آماد و پشتیبانی هوایی – خرید اقلام خوراکی

۳۸۹۱ مناقصه – فرماندهی آماد و پشتیبانی هوایی – خرید اقلام خوراکی