۳۸۹۱ مناقصه – شرکت فرادست انرژی فلات – کابل روشنایی

۳۸۹۱ مناقصه – شرکت فرادست انرژی فلات – کابل روشنایی

۳۸۹۱ مناقصه – شرکت فرادست انرژی فلات – کابل روشنایی