۳۸۹۱ مناقصه – شرکت پایندان – عملیات ریسه و رگلاژ

۳۸۹۱ مناقصه – شرکت پایندان – عملیات ریسه و رگلاژ

۳۸۹۱ مناقصه – شرکت پایندان – عملیات ریسه و رگلاژ