۳۸۹۱ مناقصه – شرکت فولاد غدیر نی ریز – خرید آجر منیزیت

۳۸۹۱ مناقصه – شرکت فولاد غدیر نی ریز – خرید آجر منیزیت

۳۸۹۱ مناقصه – شرکت فولاد غدیر نی ریز – خرید آجر منیزیت