۳۸۹۱ مناقصه – شرکت فولاد غدیر نی ریز – خرید استوپر

۳۸۹۱ مناقصه – شرکت فولاد غدیر نی ریز – خرید استوپر

۳۸۹۱ مناقصه – شرکت فولاد غدیر نی ریز – خرید استوپر