۳۸۹۱ مناقصه – شرکت فولاد غدیر نی ریز – خرید آجر آلومینایی

۳۸۹۱ مناقصه – شرکت فولاد غدیر نی ریز – خرید آجر آلومینایی

۳۸۹۱ مناقصه – شرکت فولاد غدیر نی ریز – خرید آجر آلومینایی