۳۸۹۲ مناقصه – پارس خودرو – دستگاه کف شویی

۳۸۹۲ مناقصه – پارس خودرو – دستگاه کف شویی

۳۸۹۲ مناقصه – پارس خودرو – دستگاه کف شویی