۳۸۹۲ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران – خرید سرور

۳۸۹۲ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران – خرید سرور

۳۸۹۲ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران – خرید سرور