۳۸۹۲ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران – شبکه توزیع برق

۳۸۹۲ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران – شبکه توزیع برق

۳۸۹۲ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران – شبکه توزیع برق