۳۸۹۲ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پردیس – حفاظت و حراست

۳۸۹۲ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پردیس – حفاظت و حراست

۳۸۹۲ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پردیس – حفاظت و حراست