۳۸۹۲ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران – شیرهای پیلاری

۳۸۹۲ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران – شیرهای پیلاری

۳۸۹۲ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران – شیرهای پیلاری