۳۸۹۲ مزایده – شرکت توزیع برق خراسان رضوی – فروش سیم مسی

۳۸۹۲ مزایده – شرکت توزیع برق خراسان رضوی – فروش سیم مسی

۳۸۹۲ مزایده – شرکت توزیع برق خراسان رضوی – فروش سیم مسی