۳۸۹۲ مناقصه – شرکت فاضلاب تهران – اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب

۳۸۹۲ مناقصه – شرکت فاضلاب تهران – اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب

۳۸۹۲ مناقصه – شرکت فاضلاب تهران – اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب