۳۸۹۲ مناقصه – پالایش نفت بندرعباس – خرید دستگاه آنالیز پرتابل فلزات

۳۸۹۲ مناقصه – پالایش نفت بندرعباس – خرید دستگاه آنالیز پرتابل فلزات

۳۸۹۲ مناقصه – پالایش نفت بندرعباس – خرید دستگاه آنالیز پرتابل فلزات