۳۸۹۲ مناقصه – شهرداری مشهد – خرید لامپ و فانوس خورشیدی

۳۸۹۲ مناقصه – شهرداری مشهد – خرید لامپ و فانوس خورشیدی

۳۸۹۲ مناقصه – شهرداری مشهد – خرید لامپ و فانوس خورشیدی