۳۸۹۲ مناقصه – پالایش نفت بندرعباس – K.S.B Centrifgal Pump

۳۸۹۲ مناقصه – پالایش نفت بندرعباس – K.S.B Centrifgal Pump

۳۸۹۲ مناقصه – پالایش نفت بندرعباس – K.S.B Centrifgal Pump