۳۸۹۲ مناقصه – فرادست انرژی فلات – تامین کابل روشنایی

۳۸۹۲ مناقصه – فرادست انرژی فلات – تامین کابل روشنایی

۳۸۹۲ مناقصه – فرادست انرژی فلات – تامین کابل روشنایی