۳۸۹۲ مناقصه – شهرداری شهرضا – شن کوهی

۳۸۹۲ مناقصه – شهرداری شهرضا – شن کوهی

۳۸۹۲ مناقصه – شهرداری شهرضا – شن کوهی