۳۸۹۲ مزایده – دانشگاه علوم پزشکی گلستان – خودرو

۳۸۹۲ مزایده – دانشگاه علوم پزشکی گلستان – خودرو

۳۸۹۲ مزایده – دانشگاه علوم پزشکی گلستان – خودرو